Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2017
Toelichting 2017 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan.

Algemene reserve 

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven.
Overheadkosten die gemaakt worden door werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De netto overhead van €   1425 is voornamelijk voor kosten van de reis naar Oekraïne en vaste kosten.
In 2017 zijn een aantal grote giften en een legaat ontvangen
Tenslotte is er €   2.336 besteed in Gesce (diaconie € 2.000 en divers €  336).

Fonds Kaszóny

De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. De opbrengst bestemmen we altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 1.500. De diaconiecollecte in het najaar 2017 heeft € 1.769,50 opbracht. Het restantbedrag gaat naar voedselpakketten.

Fonds Tabhitha Dercen

Er is totaal €  12.000 besteed aan de gaarkeuken. Per bank zijn er veel (periodieke) giften voor de gaarkeuken in Tabitha' ontvangen. Totaal €  22.350.

Fonds Mesövari

Er is in totaal €   20.000 voor de bouw van een garage, solar energy en uitbreiding 2 groepsruimtes (gift We need you Wierden) Daarnaast zijn een aantal kleinere giften ontvangen, totaal €  3.932

Fonds school Kaszóny

In 2017 is begonnen met het opknappen van een school. 1 sponsor draagt alle kosten. Daarnaast zijn er extra giften binnengekomen van €  371,00

Fonds nieuw project

In 2017 is een legaat ontvangen. Deze legaat zal grotendeels aan een nieuw project besteed worden

Fonds voedselpakketten

In mei 2017 is er een fietstocht geweest. Naast de helft van de opbrengst zijn er overige giften ontvangen totaal €  13.896. Er is hieraan €  3.000 besteed. €  5.000 is naar de gaarkeuken overgeheveld

Fonds humanitaire hulp

In mei 2017 is er een fietstocht geweest. De helft van de opbrengst staat gereserveerd voor humanitaire hulp