Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2015Toelichting 2015 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan.

Ongelabeld  

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven. Deze giften staan 'ongelabeld' onder de af te dragen gelden. Het gaat om (veelal periodieke) giften van € 7.705, geld ivm opheffen koor € 785, geld dat aan de diaconie van de hervormde gemeente van IJsselmuiden is gegeven o.v.v. IJhoe (€ 525) en 2 giften van scholen (€ 675 en €  700).  
Overheadkosten die gemaakt worden voor werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De netto overhead van € 803 is voornamelijk voor brandstofkosten van de reis naar Oekraïne.  
We droegen €  600 bij aan de reiskosten van een dominee naar NL.  
Ten slotte is er € 4.249 ongelabeld geld besteed in Gesce (diaconie € 2.500, vertaalwerk € 100, zeil keuken en ramen kinderdagverblijf
€ 700, voor kinderen €  599 en studiefonds € 350).
Kaszóny
De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. De opbrengst bestemmen we altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 1.500 van ons. De diaconiecollecte in het najaar 2015 heeft € 1.940,50 opbracht. Het restantbedrag is gereserveerd.
Hybride kachel
Van de diaconie van de hervormde gemeente Scherpenzeel ontvingen we € 4.000 t.b.v. een hybride kachel die in Dercen werd aangeschaft voor 'Tabitha'. Met dit geld heeft de kerk van Dercen de lening afgelost die zij aanging voor deze kachel.
Tabhitha Dercen
Er is totaal €  9.600 besteed aan de gaarkeuken. Per bank zijn er veelal periodieke giften voor de gaarkeuken in Tabitha' per bank ontvangen. Het gaat om €  990.
Mesövari
Voor de exploitatie van het gehandicaptenhuis €  3.000. (waarvan €  2.500 gemeente IJss/Grafh). Het Nederlandse echtpaar dat daar in werkt ontving €  2.000. Daarnaast is voor het vervoer van de gehandicapte kinderen €  600,00 betaald.  
Een ontvangen gift is besteed aan de aanschaf van speelgoed €  2.000.
Voedselpakketten
In 2015 is er een voedselpakkettenactie geweest om de allerarmsten in de winter te voorzien van eten. €  2.000 is tijdens de najaarsreis in oktober achtergelaten voor de inwoners van Dercen.