Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2014


 

Activa

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

beginbalans

eindbalans

Verloop

 

 

beginbalans

eindbalans

Verloop

bank

46.500

60.208

13.708

 

ongelabeld geld

36.755

38.205

1.450

vordering

1.600

0

-1.600

 

Fonds lening u/g

1.600

0

-1.600

kas

0

1.600

1.600

 

Kázóny

1500

1601

101

 

 

 

 

 

Hybride kachel 'Tabhitha' Dercen

0

4.000

4.000

 

 

 

 

 

Tabhitha' Dercen

4000

3.787

-213

 

 

 

 

 

Mesövari (gehandicaptenhuis)

2245

11424

9.179

 

 

 

 

 

Mesövari 04/2015

2000

2000

0

 

 

 

 

 

Voedselpakketten

0

791

791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal

48.100

61.808

13.708

 

 

48.100

61.808

13.708

Toelichting 2014 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan.

Vooraf - het beginsaldo per 1-1-2014 is gelabeld naar het inzicht dat uit de exploitatie van 2014 ontstond.

Het eindsaldo van 31-12-2013 was nog als één bedrag gepresenteerd (onjuist o.v.v. ´eigen vermogen')

Ongelabeld

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven. Deze giften staan 'ongelabeld' onder de af te dragen gelden. Het gaat om (veelal periodieke) giften van € 4.261, geld dat aan de diaconie van de hervormde gemeente van IJsselmuiden is gegeven o.v.v. IJhoe (€ 804) en een gift van een scholenvereniging (€ 550).

Overheadkosten die gemaakt worden voor werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De netto overhead van € 2.100 is voornamelijk voor brandstofkosten van de reizen naar Oekraïne.

We besteden 'ongelabeld' geld aan de kerken van Bakta, Csoma en Kispapi (samen € 1.800) en we droegen € 800 bij aan de behandeling van de ernstig zieke dominee van Dercen.

Ten slotte is er € 5.150 ongelabeld geld besteed in Gesce (diaconie € 2.500, dokterspost € 250, gereedschap400 en voor school, kinderdagverblijf en studiefonds € 2.000).

Fonds leningen u/g

Al enkele jaren staat er een lening uit t.b.v. een vernieuwende landbouwer in Oekraïne. Onze zakelijke intentie met deze lening u/g was dat er een stimulans uitging op zijn omgeving. December 2014 is de lening à € 1.600 in zijn geheel aan ons afgelost.

Kázóny

De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. De opbrengst bestemmen we altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 1.500 van ons. Aangezien de diaconiecollecte van najaar 2014 € 1.601 opbracht, dient IJhoe voorjaar 2015 € 101 extra af te dragen aan de kerk van Kázóny.

Hybride kachel

Van de diaconie van de hervormde gemeente Scherpenzeel ontvingen we € 4.000 t.b.v. een hybride kachel die in Dercen werd aangeschaft voor 'Tabitha'. Met dit geld kan de kerk van Dercen de lening aflossing die zij aanging voor deze kachel.

'Tabhitha' Dercen

De opbrengst van de fietssponsortocht is voor de helft gelabeld voor Dercen (€ 11.424). Daarvan is € 6.000 besteed tijdens de oktoberreis t.b.v. 'Tabitha'. Per bank zijn er veelal periodieke giften voor de gaarkeuken in Tabitha' per bank ontvangen. Het gaat om € 2.363. Tijdens de voorjaarsreis is er € 4.000 besteed t.b.v. 'Tabitha'.

Mesövari

De opbrengst van de fietssponsortocht is voor de helft gelabeld voor Mesövari (€ 11.424). Er zijn giften (€ 170) (gehandicaptenhuis) voor Mesövari per bank ontvangen. Die zijn besteed aan het Nederlandse echtpaar (€ 500) dat onlangs besloot een tweede jaar vrijwillig in Mesövari te werken.

Leerlingen van de Pieter Zandt werkten juni 2014 in Mesövari. We besteedden daar € 2.230 aan materiaal. Uitgaven die de ontvangen € 170 te boven gaan, zijn gedekt uit post [A] ongelabeld. Ter plekke ontvingen we een gift voor materiaal van € 325. Overige kosten van het klussen door de leerlingen zijn budgettair neutraal met de opbrengsten ervan.

Voedselpakketten

6 december 2014 haalde ds. Szeghljanik de ingezamelde kleding op. Bij die gelegenheid droegen wij de ontvangen giften (€ 9.124) voor de voedselactie af. Nadien ontvingen wij tot eind 2014 nog € 791. Dat bedrag is bij ds. Szeghljanik´s bezoek begin januari 2015 afgedragen.

Schuld

Behalve af te dragen gelden die we ontvingen, heeft IJhoe geen schulden of verplichtingen.